Innehåll
1 July - 2024

Marknadsför med storytelling - SB7-ramverket

Storytelling, eller berättande, är konsten att använda berättelser för att kommunicera ett budskap. I marknadsföringssammanhang handlar storytelling om att skapa en engagerande och minnesvärd berättelse som resonerar med din målgrupp. Genom att väva in varumärkets värderingar, mission och vision i en berättelse, kan företag skapa en djupare emotionell koppling med sina kunder. Det handlar inte bara om att sälja en produkt eller tjänst, utan om att berätta en historia som kunden kan relatera till och känna sig delaktig i.

Key Takeaway

SB7-ramverket är en kraftfull metod för att använda storytelling i marknadsföring, skapad av Donald Miller. Följer man de sju nyckelkomponenterna - karaktär, problem, guide, plan, uppmaning till handling, undvika misslyckande och slutar med framgång - kan företag skapa engagerande och tydliga berättelser som inte bara resonerar med målgruppen utan också driver kundengagemang, lojalitet och konvertering.

Betydelsen av berättande i dagens marknadsföring

Konsumenter översvämmas dagligen av annonser och marknadsföringsbudskap, vilket gör det svårt för varumärken att sticka ut. Används storytelling kan företag skapa en unik och igenkännbar röst som skiljer dem från mängden.

Berättelser skapar kundengagemang och hjälper till att bygga varumärkesigenkänning. När en berättelse är välkonstruerad, kan den väcka starka känslor och engagera publiken på ett sätt som traditionella marknadsföringsmetoder inte kan. Detta leder i sin tur till ökad kundlojalitet och konvertering, eftersom kunder är mer benägna att köpa från varumärken de känner en personlig koppling till.

Storytelling i marknadsföring handlar om mer än bara att dela information; det handlar om att skapa en resa för kunden där de kan se sig själva som en del av berättelsen. Genom att använda SB7-ramverket kan företag strukturera sina berättelser på ett sätt som gör dem ännu mer kraftfulla och effektiva.

Översikt av SB7-ramverket

SB7-ramverket, eller StoryBrand 7, är en marknadsföringsmetod som utvecklats av Donald Miller. Det är utformat för att hjälpa företag att skapa tydliga och engagerande berättelser som resonerar med deras målgrupp. SB7-ramverket består av sju nyckelkomponenter som tillsammans bygger en kraftfull och sammanhängande marknadsföringsstrategi. Dessa komponenter är: karaktär, problem, guide, plan, uppmaning till handling, undvika misslyckande och slutar med framgång.

Följer man SB7-ramverket kan företag skapa en tydlig berättelse som hjälper dem att kommunicera sitt budskap effektivt och skapa en stark emotionell koppling med sina kunder. Detta leder till ökat kundengagemang, förbättrad varumärkesigenkänning och högre konvertering.

Donald Miller och hans vision

Donald Miller är författaren och marknadsföringsexperten bakom SB7-ramverket. Med en bakgrund som framgångsrik författare av både memoarer och affärslitteratur, insåg Miller behovet av ett strukturerat sätt att skapa kraftfulla marknadsföringsberättelser. Han grundade StoryBrand med målet att hjälpa företag att klargöra sitt budskap och nå ut till sin målgrupp på ett mer effektivt sätt.

Millers vision med SB7-ramverket är att förenkla marknadsföringsprocessen genom att erbjuda en tydlig, steg-för-steg guide som företag kan följa för att skapa berättelser som engagerar och övertygar. Används storytelling på detta strukturerade sätt kan företag inte bara förbättra sin marknadsföringsstrategi utan också bygga starkare relationer med sina kunder. Detta fokus på storytelling som ett verktyg för emotionell koppling och kundlojalitet är kärnan i Millers arbete och fortsätter att vara en drivande kraft bakom StoryBrands framgång.

Komponenterna i SB7-ramverket

SB7-ramverket består av sju nyckelkomponenter som tillsammans utgör en kraftfull berättelse som kan användas i marknadsföring. När man förstår och implementerar dessa komponenter så kan företag skapa engagerande och effektiva marknadsföringsstrategier. Här är en detaljerad genomgång av de sju delarna:

Karaktär

I varje berättelse finns en huvudkaraktär, och i SB7-ramverket representerar denna karaktär din kund. Det är viktigt att identifiera vem din målgrupp är och förstå deras behov och önskningar. Kunden ska känna sig som hjälten i berättelsen. Genom att positionera kunden som huvudkaraktären, skapar du en stark emotionell koppling som ökar kundengagemang och varumärkesigenkänning.

Problem

Varje karaktär möter problem och utmaningar. I marknadsföringsberättelsen handlar det om att identifiera de problem din kund står inför och hur din produkt eller tjänst kan lösa dessa problem. Detta steg är avgörande för att skapa en känsla av relevans och brådska. Det kan handla om externa, interna och filosofiska problem som din kund upplever.

Guide

Som företag spelar du rollen som guiden i berättelsen. Kunden är hjälten som behöver vägledning, och din uppgift är att visa vägen. Du etablerar dig själv som en trovärdig och pålitlig guide genom att visa empati och auktoritet. Detta steg handlar om att bygga förtroende och visa att du förstår kundens problem och har lösningen.

Plan

För att kunden ska känna sig säker i att följa dig som guide, behöver de en tydlig plan. Planen ska beskriva de steg kunden behöver ta för att lösa sitt problem med hjälp av din produkt eller tjänst. En enkel och tydlig plan minskar kundens osäkerhet och ökar sannolikheten för konvertering.

Uppmaning till handling (Call to Action)

Ingen berättelse är komplett utan en uppmaning till handling. Detta är det steg där du tydligt och direkt uppmanar kunden att vidta åtgärder. Det kan vara att köpa din produkt, boka en tjänst eller kontakta dig för mer information. En stark uppmaning till handling är avgörande för att driva försäljning och engagemang.

Undvika misslyckande

För att skapa en känsla av brådska och betydelse är det viktigt att visa vad som står på spel om kunden inte agerar. Beskriv de negativa konsekvenserna av att inte lösa problemet, så skapar du en känsla av brådska och motiverar kunden att agera. Detta steg hjälper till att förstärka behovet av din lösning.

Slutar med framgång

Slutligen måste berättelsen visa hur kunden kommer att uppleva framgång genom att använda din produkt eller tjänst. Detta steg handlar om att måla upp en bild av den positiva förändringen och de fördelar som kunden kommer att uppleva. Visa det önskade slutresultatet så skapar du en stark motivation för kunden att följa din uppmaning till handling.

Används dessa sju komponenter i SB7-ramverket så kan företag skapa berättelser som inte bara engagerar och inspirerar, utan också leder till ökad kundlojalitet, förbättrad varumärkesigenkänning och högre konvertering. Storytelling i marknadsföring är ett kraftfullt verktyg, och med SB7-ramverket har du en tydlig och effektiv metod för att skapa berättelser som resonerar med din målgrupp.

Hur SB7-ramverket fungerar i praktiken

Flera företag har framgångsrikt implementerat SB7-ramverket för att förbättra sin marknadsföringsstrategi och skapa starkare kopplingar med sina kunder. Här är några exempel på företag som har använt storytelling och SB7-ramverket effektivt:

Nike

Nike är känt för sina inspirerande berättelser som sätter kunden i fokus som hjälten. Genom att använda storytelling skapar Nike en stark emotionell koppling med sina kunder. Deras kampanjer, som "Just Do It", visar hur kunderna kan övervinna sina problem och uppnå framgång med hjälp av Nikes produkter. Detta är ett klassiskt exempel på hur SB7-ramverket används för att skapa en engagerande berättelse.

Apple

Apple använder också SB7-ramverket för att positionera sina kunder som hjältar i sina marknadsföringskampanjer. Genom att visa hur deras produkter löser kundens problem och förbättrar deras liv, skapar Apple en kraftfull berättelse. Apples reklamfilmer och kampanjer fokuserar ofta på den positiva förändringen och framgången som kunderna upplever när de använder deras produkter.

Airbnb

Airbnb har använt storytelling för att bygga ett starkt varumärke och en lojal kundbas. Genom att visa riktiga användares berättelser och upplevelser, skapar Airbnb en känsla av gemenskap och tillhörighet. De positionerar sina kunder som hjältar som upptäcker nya platser och kulturer, med Airbnb som guiden som gör det möjligt.

Fallstudier och analyser

För att ytterligare illustrera hur SB7-ramverket fungerar i praktiken, låt oss titta på några specifika fallstudier och analyser:

Dollar Shave Club

Dollar Shave Club använde SB7-ramverket för att revolutionera marknaden för rakprodukter. Deras berömda lanseringsvideo är ett utmärkt exempel på effektiv storytelling. De identifierade kundens problem (dyra och komplicerade rakhyvlar) och erbjöd en enkel lösning (prisvärda rakblad levererade direkt till dörren). När de skapa en rolig och minnesvärd berättelse byggde de snabbt en lojal kundbas och ökade sin konvertering.

Warby Parker

Warby Parker, ett företag som säljer glasögon online, använde SB7-ramverket för att differentiera sig från traditionella glasögonbutiker. De identifierade kundens problem (dyra och besvärliga glasögonköp) och erbjöd en lösning (prisvärda och snygga glasögon som kan provas hemma). Genom att berätta sin historia på ett engagerande sätt, skapade de en stark emotionell koppling och förbättrade sin varumärkesigenkänning.

Buffer

Buffer, en socialamedier-plattform, använde SB7-ramverket för att klargöra sitt budskap och öka sitt kundengagemang. Genom att identifiera kundens problem (svårigheter med att hantera flera sociala mediekonton) och erbjuda en tydlig lösning (en enkel och effektiv plattform för hantering), kunde Buffer skapa en berättelse som resonerade med deras målgrupp och ledde till ökad konvertering.

Dessa exempel visar hur företag kan använda SB7-ramverket för att skapa kraftfulla berättelser som engagerar kunder och driver affärsresultat. Genom att följa de sju stegen i SB7-ramverket kan företag skapa tydliga och effektiva marknadsföringsstrategier som resonerar med deras målgrupp och leder till ökad kundlojalitet och högre försäljning.

Skapa en kraftfull berättelse med SB7

Att skapa en kraftfull berättelse med SB7-ramverket innebär att följa en strukturerad process som hjälper dig att klargöra ditt budskap och engagera din målgrupp. Här är en steg-för-steg-guide för att implementera SB7 i din marknadsföringsstrategi:

 1. Identifiera din karaktär
  • Bestäm vem din målgrupp är. Vem är hjälten i din berättelse? Försök att förstå deras demografi, intressen och behov kan du skapa en mer relevant och engagerande berättelse.
 2. Definiera problemet
  • Identifiera de problem och utmaningar som din målgrupp står inför. Dessa problem kan vara externa (t.ex. en fysisk utmaning), interna (t.ex. en känsla av osäkerhet) eller filosofiska (t.ex. en önskan om rättvisa).
 3. Positionera dig som guiden
  • Visa att du förstår kundens problem och att du har lösningen. Bygg trovärdighet med hjälp av att visa empati och auktoritet. Dela framgångshistorier och vittnesmål som bevisar din kompetens.
 4. Skapa en plan
  • Utforma en tydlig och enkel plan som kunden kan följa för att lösa sitt problem. Dela upp planen i hanterbara steg för att göra det lättare för kunden att förstå och följa.
 5. Uppmana till handling
  • Skapa en tydlig uppmaning till handling som driver kunden att agera. Detta kan vara ett köp, en bokning eller att kontakta dig för mer information. Se till att uppmaningen är direkt och enkel att följa.
 6. Undvika misslyckande
  • Visa vad som står på spel om kunden inte agerar. Beskriv de negativa konsekvenserna av att inte lösa problemet. Detta skapar en känsla av brådska och motiverar kunden att agera.
 7. Måla upp framgång
  • Visa hur kundens liv kommer att förbättras genom att använda din produkt eller tjänst. Skapa en positiv och inspirerande bild av den framtid som kunden kan förvänta sig.


Tips för att identifiera din målgrupp och deras problem

För att effektivt använda SB7-ramverket måste du noggrant identifiera din målgrupp och förstå deras problem. Här är några tips för att göra detta:

 • Marknadsundersökning
  • Genomför en grundlig marknadsundersökning för att samla in data om din målgrupp. Använd enkäter, fokusgrupper och analyser av kunddata för att få en djupare förståelse.
 • Skapa kundpersonas
  • Skapa detaljerade kundpersonas som representerar olika segment av din målgrupp. Inkludera demografisk information, intressen, utmaningar och mål.
 • Lyssna på kundfeedback
  • Analysera feedback från kunder för att identifiera vanliga problem och önskemål. Detta kan göras genom att läsa recensioner, kundsupport ärenden och sociala medie kommentarer.


Hur man positionerar företaget som en guide

Att positionera ditt företag som en pålitlig guide är avgörande för att skapa förtroende och engagemang hos dina kunder. Här är några strategier för att göra detta:

 • Visa empati
  • Visa att du förstår kundens problem och känner med dem. Använd språk och berättelser som visar att du bryr dig om deras situation.
 • Bygg auktoritet
  • Dela med dig av din expertis och erfarenhet. Använd vittnesmål, framgångshistorier och datadrivna resultat för att bevisa din kompetens.
 • Erbjud tydliga lösningar
  • Ge konkreta och praktiska lösningar på kundens problem. Gör det enkelt för kunden att förstå hur din produkt eller tjänst kan hjälpa dem.
 • Kommunicera klart och tydligt
  • Använd ett enkelt och lättförståeligt språk. Undvik jargong och komplicerade termer som kan förvirra kunden.
Följ dessa steg och tips så kan du använda SB7-ramverket för att skapa en kraftfull och engagerande berättelse som förbättrar din marknadsföringsstrategi, ökar kund engagemanget och driver konvertering.

Sammanfattning

SB7-ramverket, utvecklat av Donald Miller, är en kraftfull metod för att använda storytelling i marknadsföring. Följer man dessa sju nyckelkomponenter - karaktär, problem, guide, plan, uppmaning till handling, undvika misslyckande och slutar med framgång - kan företag skapa engagerande berättelser som resonerar med deras målgrupp.

Först identifieras kunden som huvudkaraktären och deras problem definieras för att skapa relevans och engagemang. Företaget positionerar sig sedan som guiden, som erbjuder en tydlig plan och visar vägen till lösningen. En direkt uppmaning till handling uppmuntrar kunden att agera, medan beskrivningen av möjliga misslyckanden skapar en känsla av brådska. Slutligen målas en bild av framgång för att visa de positiva förändringarna kunden kan förvänta sig.

Exempel på företag som framgångsrikt använt SB7-ramverket inkluderar Nike, Apple och Airbnb, som alla har skapat starka emotionella kopplingar med sina kunder genom engagerande berättelser. Fallstudier som Dollar Shave Club, Warby Parker och Buffer visar hur SB7-ramverket kan leda till ökad kundlojalitet, förbättrad varumärkesigenkänning och högre konvertering.

För att implementera SB7 effektivt bör företag noggrant identifiera sin målgrupp och deras problem, samt positionera sig själva som pålitliga guider. Visa empati, bygga auktoritet och erbjuda tydliga lösningar så kan företag skapa kraftfulla berättelser som inte bara engagerar kunder utan också driver affärsresultat. Sammanfattningsvis, SB7-ramverket är ett ovärderligt verktyg för att förbättra marknadsföringsstrategin och skapa långvariga kundrelationer.

Frågor och svar

Vad är SB7-ramverket och vem skapade det?

SB7-ramverket, även känt som StoryBrand 7, är en metod för att använda storytelling i marknadsföring. Det utvecklades av Donald Miller och består av sju nyckelkomponenter som hjälper företag att skapa tydliga och engagerande berättelser som resonerar med deras målgrupp.

Vilka är de sju nyckelkomponenterna i SB7-ramverket?

De sju nyckelkomponenterna i SB7-ramverket är:

 • Karaktär
 • Problem
 • Guide
 • Plan
 • Uppmaning till handling
 • Undvika misslyckande
 • Slutar med framgång.

Hur positionerar ett företag sig som en guide enligt SB7-ramverket?

Ett företag positionerar sig som en guide med hjälp av att visa empati och förståelse för kundens problem, bygga auktoritet genom att dela expertis och framgångshistorier, och erbjuda tydliga och praktiska lösningar. Företaget kommunicerar på ett klart och lättförståeligt sätt för att skapa förtroende och engagemang hos kunderna.

Kan du ge exempel på företag som framgångsrikt använt SB7-ramverket?

Ja, exempel på företag som framgångsrikt använt SB7-ramverket inkluderar Nike, Apple och Airbnb. Dessa företag har skapat starka emotionella kopplingar med sina kunder via engagerande berättelser som positionerar kunden som hjälten och företaget som guiden.

Vad är syftet med att identifiera kundens problem i SB7-ramverket?

Syftet med att identifiera kundens problem i SB7-ramverket är att skapa relevans och engagemang. Genom att tydligt definiera de utmaningar och problem som kunden står inför, kan företaget visa hur deras produkt eller tjänst kan erbjuda en lösning, vilket stärker den emotionella kopplingen och ökar sannolikheten för konvertering.