Innehåll
10 April - 2024

KPI - MRR Closed vs Quota

Kämpar du för att uppnå dina månatliga intäktsmål? Hamnar du ständigt under dina försäljningskvoter? Om så är fallet är du inte ensam. I dagens konkurrensutsatta affärsvärld har mötet med KPI:er, särskilt MRR Closed vs Quota(MRR stängd jämfört med mål på svenska), blivit en stor oro för många organisationer. I den här artikeln kommer vi att utforska vikten av denna mätning och ge tips om hur du kan förbättra den.


Vad är KPI?

En Key Performance Indicator (KPI) är en mätbar parameter som utvärderar framgången av en affärsaktivitet. KPI:er, såsom försäljningsintäkter, kundnöjdhet och kostnadseffektivitet, är avgörande för att övervaka framsteg mot mål och identifiera förbättringsområden. Genom att använda KPI:er får företag en klar bild av sin prestation och kan fatta välgrundade beslut för att förbättra verksamheten.


Vad är MRR ?

MRR, eller månatliga återkommande intäkter, är en nyckelindikator som används för att mäta och analysera prestationen av en företags återkommande intäkter varje månad. Det representerar den totala intäkten som genereras av abonnemang, prenumerationer eller återkommande betalningar under en given period.

MRR är viktigt eftersom det ger insikt i företagets löpande intäkter och dess förmåga att behålla befintliga kunder samt locka nya kunder. Övervakar man MRR kan företag identifiera trender, analysera tillväxt och fatta datadrivna beslut för att öka intäkterna på lång sikt.


Vad är Closed vs. Quota?

Att förstå skillnaden mellan "stängd" och "mål" är viktigt när det gäller KPI:er och försäljningsmål. Här är några steg för att klargöra skillnaden:

 1. Closed: När en affär är "closed” (stängd) betyder det att en försäljning har genomförts och ett kontrakt har undertecknats.
 2. Quota: Å andra sidan är "quota”(mål) det önskade försäljningsresultatet som en säljare strävar efter att uppnå under en viss tidsperiod.
En intressant faktor att notera är att "quota" är en plan eller riktlinje för att uppnå framgång, medan "closed" är en faktisk prestation som visar att målet har uppnåtts.


Varför är MRR Closed vs. Quota viktigt?

Att förstå varför MRR Closed vs Quota är viktigt är avgörande för att driva en framgångsrik verksamhet. Här är några skäl:

 • Prestandaövervakning: Jämför den faktiska MRRn med målet så kan man bedöma hur bra man presterar och identifiera eventuella avvikelser.
 • Prognoser och planering: Att ha insikt i hur nära man är att uppnå målet gör det möjligt att göra realistiska prognoser och vidta åtgärder för att säkerställa framgång.
 • Effektiv resursallokering: När man förstår MRR Closed vs Quota kan man optimera försäljnings- och marknadsföringsinsatser för att maximera resultatet.
 • Utveckling av affärsstrategi: Att analysera skillnaden mellan MRR Closed vs Quota kan hjälpa till att identifiera styrkor och svagheter i affärsstrategin och fatta informerade beslut för att förbättra.


Hur beräknas MRR Closed vs. Quota?

KPI (Key Performance Indicator) för "MRR Closed vs. Quota" mäts genom att jämföra den faktiskt uppnådda månadsintäkten (Monthly Recurring Revenue - MRR) med den kvoterade månadsintäkten (Quota) enligt följande formel:

KPI = (MRR Closed / Quota ) x 100

Där:

- "MRR Closed" representerar den faktiskt uppnådda månadsintäkten under en specifik tidsperiod.

- "Quota" är den månadsintäkten som har satts som mål eller kvot att uppnå under samma tidsperiod.

KPI-värdet multipliceras med 100 för att uttrycka det som en procentandel, vilket gör det lättare att tolka och jämföra resultatet. Denna KPI hjälper till att mäta hur väl företaget presterar i förhållande till sina försäljningsmål när det gäller månadsintäkten. Ju högre KPI-värde, desto närmare är företaget att uppnå eller överträffa sina försäljningskvoter.

Till exempel, om din faktiska MRR stängd är 10 000 kr och ditt MRR mål är 12 000 kr, blir beräkningen (10 000 / 12 000) * 100 = 83,33%.

Detta ger dig en indikation på hur nära du är att nå ditt intäktsmål. För att förbättra dina siffror kan du överväga att öka antalet nya kunder eller höja din genomsnittliga intäkt per kund.


Vad är en bra MRR Closed vs. Quota-förhållande?

Att förstå förhållandet mellan MRR closed vs quota är viktigt för att mäta framgången för ett företags intäkter. MRR closed är den totala intäkten som genereras från nya och uppgraderade kunder, medan quota är den förväntade intäkt som företaget sätter för en viss period.

Ett bra MRR closed vs quota-förhållande innebär att den faktiska intäkten överträffar eller matchar företagets mål. Detta indikerar att företaget gör framsteg och är på rätt väg att uppnå sina intäktsmål. 

Ett exempel på en bra MRR closed vs quota-förhållande är när den faktiska MRR stängd överstiger 100% av företagets satta mål.


Hur kan du förbättra ditt MRR closed vs quota-förhållande?

I den här delen av artikeln kommer vi att diskutera hur du kan förbättra din MRR-stängda ratio jämfört med din kvota. Implementera strategier som sätter realistiska mål, erbjuda effektiv utbildning och support, använda data och analyser samt implementera incitament och belöningar kan du öka din MRR och uppnå dina försäljningsmål på ett mer effektivt sätt. 

Låt oss ta en titt på dessa olika strategier och se hur de kan hjälpa dig att maximera din MRR-closed ratio och överträffa dina kvoter.


Sätt Realistiska Mål

Att sätta realistiska mål är viktigt för att uppnå framgång inom MRR Closed vs Quota-förhållandet. Här är några steg att följa:

 1. Analysera tidigare prestationer och resultat för att få en grundläggande förståelse av vad som är realistiskt.
 2. Utforma mål som är specifika, mätbara och relevanta för ditt företags behov.
 3. Var realistisk när det gäller tidsramar för att nå dina mål.
 4. Bryt ner stora mål i mindre delmål för att göra dem mer uppnåeliga.
 5. Se över och justera målen regelbundet baserat på aktuella prestationer och marknadsförhållanden.

Tillhandahåll effektiv utbildning och support

Att tillhandahålla effektiv utbildning och support är avgörande för att förbättra MRR Closed vs Quota-förhållandet. Här är några steg för att göra det på bästa sätt:

 1. Identifiera utbildningsbehoven: Utvärdera dina försäljningsmedarbetares kunskapsnivå och identifiera områden där de behöver förbättra sig.
 2. Skräddarsy utbildningen: Utforma utbildningsprogram som är specifika för försäljningsmedarbetarnas behov och som fokuserar på att förbättra deras försäljningsfärdigheter.
 3. Tillhandahåll resurser: Ge tillgång till resurser som kan hjälpa försäljningsmedarbetarna att förbättra sig, till exempel handböcker, onlinekurser och mentorprogram.
 4. Ge kontinuerligt stöd: Erbjud regelbundna möten, coaching sessioner och feedback för att hjälpa försäljningsmedarbetarna att växa och utvecklas.
En sann historia om effektiv utbildning och support: En försäljningsorganisation märkte att deras MRR Closed vs Quota-förhållande var lågt. Efter att ha genomfört en noggrann utvärdering av försäljningsmedarbetarnas utbildningsbehov och utformat skräddarsydda utbildningsprogram, såg de en märkbar förbättring. 

Genom att tillhandahålla kontinuerligt stöd och resurser kunde de öka försäljningsmedarbetarnas förtroende och prestationer, vilket resulterade i en betydande ökning av det MRR Closed vs Quota-förhållande.


Använd data och analyser

Att använda data och analyser är avgörande för att förbättra ditt MRR Stängd vs. Mål-förhållande. Här är några steg du kan ta för att använda data och analyser på ett effektivt sätt:

 1. Samla in relevant data från olika källor, inklusive försäljnings- och kunddata.
 2. Analysera och utvärdera data för att identifiera trender och mönster.
 3. Använd data för att identifiera flaskhalsar och områden som behöver förbättras.
 4. Använd analyser för att få insikter om kundbeteende och preferenser.
 5. Använd data för att utvärdera och optimera din försäljningsstrategi och marknadsföring.
Använd data och analyser så kan du fatta mer informerade beslut och ta strategiska åtgärder för att öka ditt MRR Stängd vs. Mål-förhållande.


Implementera incitament och belöningar

Att implementera incitament och belöningar är viktigt för att öka MRR Closed vs Quota-förhållandet. Här är några steg för att göra det framgångsrikt:

 • Sätt upp tydliga mål: Definiera specifika och mätbara mål för ditt team.
 • Skapa incitamentstrukturer: Utforma incitament som belönar framgångsrika prestationer, t.ex. bonusar eller erkännande.
 • Utbildning och support: Tillhandahåll nödvändig träning och stöd för att hjälpa teamet att nå sina mål.
 • Använd data och analyser: Analysera prestanda för att identifiera områden som behöver förbättras och justera incitamenten därefter.
Se till att implementera dessa steg för att skapa en miljö som främjar framgång och ökar MRR Closed vs Quota-förhållandet för ditt företag.


Vilka är de potentiella fallgroparna för MRR Closed vs Quota?

När man använder nyckeltal (KPI) för att mäta och förbättra försäljningsprestationen är det viktigt att vara medveten om de potentiella fallgroparna för MRR Closed vs Quota. Se till att identifiera och undvika dessa hinder så kan man säkerställa en effektiv användning av KPI:er och uppnå önskade resultat. 

I denna sektion kommer vi att diskutera de vanligaste fallgroparna, såsom orealistiska mål, otillräcklig utbildning och support, felaktig data och analyser, samt brist på incitament och belöningar. När man förstår dessa faktorer kan man undvika dem och istället skapa en effektiv och motiverande försäljningsmiljö.


Orealistiska mål

Att ha orealistiska mål kan vara skadligt för verksamheten och leda till missnöje och demotiverande. Här är några steg för att undvika orealistiska mål:

 1. Utför en noggrann bedömning av befintliga resurser och kapacitet.
 2. Undersök marknaden och konkurrensen för att få en realistisk bild av vad som är möjligt att uppnå.
 3. Arbeta tillsammans med teamet för att fastställa mål som är utmanande men uppnåeliga.
 4. Sätt mätbara delmål längs vägen för att hålla motivationen och framstegen synliga.
 5. Evaluera och justera målen regelbundet baserat på faktiska resultat och nya förutsättningar.
Se till att ha realistiska mål för att främja en sund och framgångsrik arbetsmiljö där framsteg och prestationer kan firas.


Otillräcklig Utbildning och Support

Otillräcklig utbildning och support kan ha en betydande effekt på förhållandet mellan MRR-stängd och mål. När försäljningsteamet saknar rätt utbildning och stöd kan de ha svårt att förstå och uppnå sina försäljningsmål. Det är viktigt att erbjuda effektiv utbildning och support för att öka försäljningsteamets kompetens och motivation. 

Det kan innebära att erbjuda utbildning om produkternas fördelar, försäljningsteknik och hantering av kunder. Dessutom kan kontinuerligt stöd och coachning hjälpa säljarna att övervinna utmaningar och förbättra sin prestation. Investera i utbildning och support för att öka försäljningsteamets förmåga att nå sina MRR-mål och förbättra relationen mellan MRR Closed vs Quota.

Förslag: Se till att utbildningen anpassas efter individuella behov och erbjuder kontinuerligt stöd och coachning för att stödja försäljningsteamet.


Felaktig Data och Analyser

Felaktiga data och analyser kan vara skadliga för företagets framgång och resultat. Här är några steg för att undvika felaktiga data och analyser:

 1. Verifiera källor och dataintegritet för att säkerställa att informationen är tillförlitlig.
 2. Utför noggrann datainsamling och analys för att undvika snedvridna resultat.
 3. Använd rätt analysverktyg och metoder för att få korrekta slutsatser.
 4. Uppdatera och granska regelbundet data och analyser för att hålla informationen aktuell och korrekt.
 5. Samarbeta med team och experter för att få insikter och säkerställa att data tolkas korrekt.


Brist på incitament och belöningar

Brist på incitament och belöningar kan ha negativ inverkan på MRR Closed vs Quota-förhållandet. När medarbetare inte känner sig motiverade eller belönade för att uppnå sina mål kan det leda till minskad prestation och engagemang.

För att förbättra detta förhållande kan företag implementera incitament- och belöningssystem, såsom bonusar eller erkännande för att uppnå eller överträffa mål. Dessutom kan regelbunden feedback och möjligheter till karriärtillväxt fungera som incitament. 


Slutsats

Att dra slutsatser är en viktig del av att analysera KPI:er som MRR Closed vs Quota. När man utvärderar resultatet kan man få en tydlig bild av hur försäljningsmålen och intäkterna anpassas. Slutsatserna kan vara att försäljningsmålen behöver justeras för att uppnå önskat resultat eller att mer resurser behövs för att öka försäljningen. Ser man till att analysera slutsatserna kan man ta beslut om förbättringar och strategiska åtgärder för att öka omsättningen och nå sina försäljningsmål.


Vanliga frågor

Vad är betydelsen av KPI - MRR Closed vs Quota?

KPI - MRR Closed vs Quota syftar till en nyckelindikator för prestanda som mäter den månatliga återkommande intäkt (MRR) som genereras av ett säljteam jämfört med deras kvot eller mål. Det hjälper till att följa teamets prestation när det gäller att uppnå sina försäljningsmål och driva intäktsökning.


Varför är det viktigt att följa KPI - MRR Closed vs Quota?

Att följa KPI - MRR Closed vs Quota ger värdefulla insikter i säljteamets prestation och hjälper till att identifiera förbättringsområden. Det hjälper också organisationen att fatta välgrundade beslut om resursallokering, försäljningsstrategier och målsättning.


Hur beräknas KPI - MRR Closed vs Quota?

KPI - MRR Closed vs Quota beräknas genom att dividera den totala MRR som stängs av teamet med deras kvot eller mål för en specifik period, vanligtvis en månad. Resultatet multipliceras sedan med 100 för att få en procentandel, vilket indikerar teamets prestation jämfört med deras mål.


Vad är den idealiska KPI - MRR Closed vs Quota-förhållandet?

Det finns ingen specifik referenspunkt för det ideala KPI - MRR Closed vs Quota-förhållandet, eftersom det kan variera beroende på organisationens mål och bransch. Emellertid indikerar ett högre förhållande över 100% att teamet uppfyller eller överträffar sina försäljningsmål, medan ett lägre förhållande antyder att teamet behöver förbättra sin prestation för att nå sina mål.


Hur kan ett lågt KPI - MRR Closed vs Quota-förhållande förbättras?

Om KPI - MRR Closed vs Quota-förhållandet är lägre än förväntat kan det bero på olika skäl som otillräckliga resurser, dåliga försäljningsstrategier eller lågkvalitativa leads. För att förbättra förhållandet kan organisationen investera i utbildning och utveckling, granska och optimera sina försäljningsprocesser samt fokusera på att rikta sig till leads av hög kvalitet.


Kan KPI - MRR Closed vs Quota användas för individuell prestationsutvärdering?

Ja, KPI - MRR Closed vs Quota kan användas för att utvärdera både individuell prestation och teamets prestation. Det hjälper till att identifiera toppresterare och de som behöver stöd eller förbättring. Det bör dock användas i kombination med andra mätvärden och bör inte vara det enda kriteriet för prestationsutvärdering.