Innehåll
12 November - 2023

KPI - Årlig återkommande intäkt (ARR)

Har du svårt att följa tillväxten av ditt företag? En viktig måttstock att överväga är Annual Recurring Revenue (ARR), årligt återkommande intäkt på svenska. I den här artikeln kommer vi att förklara vad ARR är och varför det är ett essentiellt KPI för företag, särskilt de med prenumerationsbaserade modeller. Du kommer att få en djup förståelse för ARR och dess påverkan på ditt företags ekonomiska hälsa.


Vad är årlig återkommande intäkt?

Årlig återkommande intäkt (ARR) är ett viktigt nyckeltal för SaaS-företag (Software as a Service) företag. Det representerar den totala intäkten från prenumerationsbaserade kunder under ett år. ARR används för att mäta företagets långsiktiga tillväxt och stabilitet. 

För att beräkna ARR, multiplicera månadsintäkter från prenumerationsavgifter med 12. ARR är användbart för att förutse framtida intäkter och underlätta budgetering och investeringsbeslut. Ett högre ARR indikerar en stark och hållbar affärsmodell. För att öka ARR kan företagen fokusera på att behålla befintliga kunder, förbättra produktens värde och attrahera nya kunder.

Hur beräknas ARR?

För att beräkna årlig återkommande Intäkt (ARR), adderar man de årliga intäkterna från återkommande kundavtal. Detta inkluderar abonnemang och prenumerationsbaserade intäkter.

För att göra beräkningen, multiplicera den årliga intäkten från varje kund med antalet år de förväntas vara kunder. 

Till exempel, om en kund genererar 100 000 kr i årliga intäkter och man förväntar sig att de är kunder i 3 år, blir ARR 300 000 kr. Detta är en viktig KPI för företag då det ger en indikation på företagets stabila årliga intäkter och tillväxtpotential.


Varför är ARR viktigt för företag?

Att förstå och övervaka årlig återkommande intäkt (ARR) är viktigt för företag av flera skäl. 

Här är några anledningar till varför ARR är viktigt för företag:


 1. Förutsägbarhet: ARR ger företag en klar och konsekvent bild av intäkterna som förväntas genereras under en viss period. Det gör det lättare att planera och fatta strategiska beslut.
 2. Tillväxt: Analyseras ARR kan företag identifiera trender och mönster i sina intäkter. Detta kan hjälpa till att mäta tillväxt och utvärdera effektiviteten av försäljnings- och marknadsföringsinsatser.
 3. Uppgraderingar och retention: ARR hjälper företag att mäta hur många befintliga kunder som uppgraderar sina abonnemang eller förnyar sina avtal. Det kan ge viktig insikt om företagets kundlojalitet och förmåga att behålla sina kunder.
 4. Investeringar och värdering: Investerare och potentiella köpare tittar ofta på företagets ARR när de bedömer värdet och potentialen hos ett företag. En hög ARR kan öka förtroendet och intresset för företaget.
ARR en viktig nyckeltal för företag eftersom det ger en tydlig bild av intäkterna, hjälper till att mäta tillväxt och retention, och påverkar företagets värdering och investeringsmöjligheter.


Vilka fördelar finns det med att mäta ARR?

Att följa årlig återkommande intäkt (ARR) som nyckeltal har flera fördelar för ett företag. Dessa fördelar kan delas in i tre huvudsakliga områden. Först och främst underlättar det för finansiell planering med hjälp av att ge en tydlig och stabil bild av företagets återkommande intäkter. 

Dessutom ger det en indikation på kundbehållning, vilket är avgörande för långsiktig framgång. Slutligen kan det även ge en uppfattning om företagets tillväxtpotential, vilket är viktigt för att kunna utvecklas och konkurrera på marknaden. Låt oss nu undersöka dessa fördelar närmare.


Underlättar för finansiell planering

Att använda årlig återkommande intäkt (ARR) som en KPI underlättar för finansiell planering för företag på flera sätt.

 1. Ha en tydlig bild av den årliga återkommande intäkten så kan företaget skapa en stabil och förutsägbar ekonomisk grund.
 2. ARR visar företagets förmåga att behålla kunder över tid och generera intäkter från dem år efter år.
 3. Det möjliggör även en bättre förståelse av företagets tillväxtpotential och hjälper till att identifiera områden där förbättringar kan göras.
Fokusera på att behålla kunder, sälja mer till befintliga kunder och erbjuda flexibla betalningsalternativ så kan företag förbättra sin ARR.


Mäter kundbehållning

Mätning av kundens behållning är en viktig aspekt av att följa årlig Återkommande Intäkt (ARR) som en KPI. Det hjälper företag att förstå hur effektivt de behåller sina befintliga kunder över tid. 

Analysera andelen kunder som förblir lojala och fortsätter att generera återkommande intäkter så kan man identifiera möjligheter att förbättra sin kundretention.

För att förbättra kundbehållningen kan företag satsa på att erbjuda enastående kundservice, skapa ett starkt varumärkesengagemang och kontinuerligt förbättra sina produkter eller tjänster för att möta kundernas behov och förväntningar.


Indikerar tillväxtpotential

Att följa årlig återkommande intäkt (ARR) är viktigt för företag eftersom det indikerar tillväxtpotential. ARR är ett nyckeltal som visar den årliga intäkt som kan förväntas från återkommande kunder. Detta ger företag en tydlig bild av deras prestation och tillväxtmöjligheter.

Fördelarna med att följa ARR inkluderar underlättande för finansiell planering, mätning av kundbehållning och indikationer om tillväxtpotential. Begränsningarna med att använda ARR som en KPI är att den inte tar hänsyn till engångsförsäljningar och ignorerar förändringar i kundbeteende. 

För att förbättra sin ARR kan företag fokusera på att behålla kunder, sälja mer till befintliga kunder och erbjuda flexibla betalningsalternativ. Studier påvisar att företag med hög ARR-tillväxt tenderar att vara mer framgångsrika på lång sikt.


Vilka begränsningar finns det med att använda ARR som en KPI?

Medan årlig återkommande intäkt (ARR) är ett populärt nyckeltal (KPI) för att mäta företagets ekonomiska hälsa, är det inte utan sina begränsningar. I det här avsnittet kommer vi att diskutera begränsningarna med att använda ARR som en KPI och hur de kan påverka noggrannheten och effektiviteten av dessa mätare. 

Specifikt kommer vi att undersöka hur ARR inte tar hänsyn till engångsförsäljningar och hur det kan bortse från förändringar i kundbeteende, vilket kan påverka den övergripande utvärderingen av företagets prestation.


Tar inte hänsyn till engångsförsäljningar

Att använda årlig återkommande intäkt (ARR) som en KPI har sina begränsningar. En av dessa är att ARR inte tar hänsyn till engångsförsäljningar. Detta innebär att intäkter från enstaka transaktioner inte inkluderas i beräkningen av ARR, vilket kan ge en snedvriden bild av företagets intäkter och tillväxt.

För att förbättra ARR som en KPI kan företag fokusera på att behålla befintliga kunder, öka försäljningen till dessa kunder och erbjuda flexibla betalningsalternativ.Gör man detta kan man förbättra sin ARR och få en mer heltäckande bild av sin intäktspotential.


Ignorerar förändringar i kundbeteende

När du använder årlig återkommande intäkt (ARR) som en KPI kan det finnas vissa begränsningar, inklusive att det ignorerar förändringar i kundbeteendet.

För att hantera detta kan företag vidta följande åtgärder:


 • Följ marknadstrender och kundpreferenser regelbundet för att vara medveten om eventuella förändringar i kundbeteendet.
 • Använd kundundersökningar och feedback för att förstå kundernas behov och anpassa produkter och tjänster därefter.
 • Implementera ett flexibelt prissättnings- och abonnemangssystem för att möta kundens ökade efterfrågan på anpassningsbara alternativ.
 • Investera i marknadsföring och kampanjer för att nå nya kundsegment och öka försäljningen.
 • Använd dataanalys och AI för att identifiera mönster och trender i kundbeteendet och anpassa strategin därefter.


Hur kan företag förbättra sin ARR?

Att öka det årliga återkommande intäktsvärdet (ARR) är en viktig målsättning för många företag. Det finns flera strategier som företag kan använda sig av för att förbättra sin ARR. I denna sektion kommer vi att titta på tre specifika åtgärder som företag kan ta för att öka sin ARR: att fokusera på att behålla befintliga kunder, att sälja mer till befintliga kunder och att erbjuda flexibla betalningsalternativ. 


Fokusera på att behålla kunder

Att behålla befintliga kunder är avgörande för att förbättra årlig återkommande intäkt (ARR). Här är några steg företag kan vidta för att fokusera på att behålla kunder:

 • Etablera starka kundrelationer. Lyssna på deras behov och ge enastående kundservice.
 • Erkänn och belöna lojala kunder via bonusprogram, rabatter eller specialerbjudanden.
 • Se till att regelbundet kommunicera med kunderna för att hålla dem engagerade och informerade om nya produkter eller uppdateringar.
 • Erbjud enkel och smidig faktureringsprocess för att undvika onödig irritation eller osäkerhet för kunderna.
 • Utför regelbundna kundundersökningar för att få feedback och förstå deras behov och förväntningar.


Sälj mer till befintliga kunder

För att öka försäljningen till befintliga kunder kan företag vidta följande åtgärder:

 • Identifiera korsförsäljningsmöjligheter. Analysera befintliga kunders köphistorik och preferenser.
 • Skapa personaliserade erbjudanden och kampanjer baserade på kundens tidigare köp och intressen.
 • Erbjud lojalitetsprogram och belöningar för att uppmuntra återkommande köp och öka kundens värde över tid.
 • Öka kundnöjdheten. Erbjud utmärkt kundservice och snabb respons på frågor eller problem.
 • Utveckla och marknadsföra nya produkter eller tjänster som kan tilltala befintliga kunder och uppmuntra till fler köp.

Erbjud flexibla betalningsalternativ

Att erbjuda flexibla betalningsalternativ är en viktig åtgärd för företag som vill förbättra sin ARR (årliga återkommande intäkt).

Här är några steg som företag kan vidta för att göra detta:

 • Erbjud olika betalningsmetoder som passar olika kundpreferenser, inklusive kreditkortsbetalningar, banköverföringar och betalningsplaner.
 • Tillhandahåll flexibla betalningsvillkor som kan anpassas till kundens ekonomiska situation, till exempel förlängda betalningstider eller delbetalningar.
 • Implementera en automatiserad betalningsprocess för att göra det enkelt och bekvämt för kunder att betala, till exempel kan man erbjuda en onlinebetalningsplattform.
 • Utforska möjligheten att samarbeta med externa betalningsleverantörer för att öka flexibiliteten och erbjuda fler betalningsalternativ.
 • Lyssna på kundernas feedback och anpassa betalningsalternativen baserat på deras behov och önskemål.

När man erbjuder flexibla betalningsalternativ kan företag locka fler kunder och öka sin årliga återkommande intäkt. Det kan också bidra till att förbättra kundrelationer och skapa lojala kunder som väljer att fortsätta göra affärer med företaget.


Sammanfattning

Att dra slutsatsen av KPI:en för årlig återkommande intäkt (ARR) är viktigt för att bedöma företagets framgång och tillväxt. ARR visar den årliga intäkten från återkommande kunder, vilket ger en stabil och förutsägbar intäktsström. 

Analysera ARR för att se om företaget har ökat eller minskat sin intäkt över tid och om det finns några trender eller mönster att identifiera. Detta ger viktig input för strategiska beslut och affärsplanering framåt. Det är viktigt att komma ihåg att ARR inte är den enda faktorn att överväga, utan bör ses i samband med andra nyckeltal och affärsstrategier.


Frågor och svar

Vad innebär årlig återkommande intäkt som KPI?

Årlig återkommande intäkt är en måttstock som används för att mäta mängden förutsägbar och återkommande intäkt som genereras av ett företag varje år. Den inkluderar det totala värdet av kundprenumerationer, kontrakt och andra återkommande intäktskällor. ARR är också ett viktigt nyckeltal att ta med i beräkningen i sin affärsmodell när man utvecklar nya SaaS-applikation för att kunna mäta potentiell inkomstström.

Hur beräknas ARR?

ARR beräknas på följande sätt: Multiplicera genomsnittlig månatlig återkommande intäkt (MRR) med 12. Det ger en mer exakt representation av företagets årliga intäkt genom att beakta faktorer som säsongsvariation och fluktuationer i prenumerationsplaner.

Varför är årlig återkommande intäkt viktigt att beräkna?

ARR är viktiga eftersom den visar stabiliteten och tillväxtpotentialen för ett företags intäkt. Den gör det möjligt för företag att följa sina framsteg och fatta beslut baserat på data för att förbättra sin prenumerationsmodell och behålla kunder. Den är också en viktig faktor för att bestämma företagets övergripande värdering och finansiella hälsa.

Vad är några exempel på årliga återkommande intäkter?

Några exempel på årliga återkommande intäkter (ARR) inkluderar prenumerationsbaserade företag som streamingtjänster, mjukvaruföretag (SaaS) och medlemsbaserade organisationer. Den kan också användas av traditionella företag som har infört återkommande intäktsmodeller, som gymmedlemskap eller tidningsprenumerationer.

Hur kan ett företag öka sin årliga återkommande intäkt?

Det finns flera strategier som företag kan använda för att öka sina årliga återkommande intäkter, inklusive implementering av tekniker för uppsäljning och korsförsäljning, förbättring av kundbehållningssatser och utvidgning av sin kundbas med hjälp av riktad marknadsföring och försäljningsinsatser. 

Dessutom kan kontinuerlig förbättring och tillägg av värde till den erbjudna produkten eller tjänsten också leda till ökad årlig återkommande intäkt.

Vilka utmaningar finns med att använda ARR som KPI?

En utmaning med att använda ARR som KPI är att den inte ger en komplett bild av ett företags finansiella hälsa, eftersom den bara fokuserar på återkommande intäkter. Den kan heller inte nödvändigtvis återspegla den övergripande kundlivstidsvärdet, eftersom den inte tar hänsyn till engångsköp eller ytterligare intäkter som genereras av befintliga kunder. Dessutom kan förändringar i prenumerationsplaner eller prissättning också påverka noggrannheten i ARR som en måttstock.