Innehåll
18 November - 2023

KPI - Customer Lifetime Value (CLV)

Kämpar du med att behålla kunder och öka lönsamheten för ditt företag? Sök inte längre. I dagens konkurrensutsatta marknad är det avgörande för långsiktig framgång att förstå och optimera kundens Customer Lifetime Value (CLV), “kundens livstidsvärde” på svenska. Låt oss fördjupa oss i världen av KPI:er och lära oss hur mätning av CLV kan påverka din slutsats betydligt.


Vad är KPI?

En Key Performance Indicator (KPI) är en mätbar parameter som utvärderar framgången av en affärsaktivitet. KPI:er, såsom försäljningsintäkter, kundnöjdhet och kostnadseffektivitet, är avgörande för att övervaka framsteg mot mål och identifiera förbättringsområden. Genom att använda KPI:er får företag en klar bild av sin prestation och kan fatta välgrundade beslut för att förbättra verksamheten.


Vad är Customer Lifetime Value (CLV)

Att förstå kundens Customer Lifetime Value (CLV) är viktigt för företagets framgång. CLV representerar den totala intäkt som en kund genererar under hela sin tid som kund. Beräkna CLV så kan företag fatta strategiska beslut om marknadsföring, kundvård och prissättning.

För att beräkna CLV behöver man ta hänsyn till faktorer som kundens genomsnittliga inköp, frekvens av köp och kundens livslängd som kund. Att maximera CLV är avgörande för att öka lönsamheten och bygga långsiktiga kundrelationer.


Varför är CLV viktigt för företag

Att förstå Customer Lifetime Value är viktigt för företag av flera skäl. För det första ger det en inblick i hur mycket en kund är värd under hela sin livstid som kund. Detta hjälper företag att fatta beslut om marknadsföring, produktutveckling och kundrelationer. 

För det andra kan CLV hjälpa företag att identifiera vilka typer av kunder som genererar mest intäkter och lönsamhet. Detta kan leda till mer effektiva marknadsföringsstrategier och ökad kundlojalitet. CLV kan hjälpa företag att förutsäga framtida inkomster och planera för tillväxt. Sammantaget spelar CLV en avgörande roll i att maximera företagets lönsamhet och hållbarhet.


Hur beräknas Customer Lifetime Value

För att beräkna Customer Lifetime Value används en formel som tar hänsyn till genomsnittlig intäkt per kund per år, genomsnittlig kundlivslängd och diskonteringsfaktor. 

Formel: 
CLV = Genomsnittligt köpvärde × Köpfrekvens × Kundens livslängd

Exempel: 
Om vi antar ett genomsnittligt köpvärde på 100 kr, en köpfrekvens på 5 gånger per år och en kundlivslängd på 10 år, blir CLV:

CLV = 100 × 5 × 10 = 5000 kr

Så i detta exempel skulle kundens livstidsvärde vara 5000 kr .

Kundlivslängden kan uppskattas med hjälp av att analysera historisk data eller genom att använda branschspecifika genomsnitt. Diskonteringsfaktorn används för att ta hänsyn till tidens värde och kan variera beroende på företagets kostnad för kapital. 

Används denna formel kan företag få en uppskattning av värdet av en kund under hela deras livslängd hos företaget.

Ett intressant faktum är att CLV kan vara ett mycket användbart nyckeltal för att hjälpa företag att fatta strategiska beslut om marknadsföring, kundvård och produktutveckling.


Vilka faktorer beaktas vid beräkning

För att beräkna Customer Lifetime Value beaktas följande faktorer:

  • Inköpsfrekvens
  • Genomsnittligt ordervärde
  • Kundens livslängd
  • Kostnader för att betjäna kunden
  • Diskonteringsränta


Inköpsfrekvens

Denna faktor mäter hur ofta en kund genomför köp hos företaget. En högre inköpsfrekvens indikerar att kunden regelbundet återkommer, vilket kan tyda på stark kundlojalitet. Att förstå inköpsfrekvensen hjälper företag att identifiera lojala kunder och utvärdera effektiviteten i sina marknadsförings- och retentionsstrategier. Företag kan använda denna information för att skräddarsy kampanjer och erbjudanden för att öka återkomstköpen.

Genomsnittligt ordervärde

Detta är det genomsnittliga beloppet en kund spenderar per köp. Genom att beräkna det genomsnittliga ordervärdet får företag en uppfattning om kundens spenderingsbeteende. Ett högre genomsnittligt ordervärde kan indikera att kunderna värderar företagets produkter eller tjänster högt, eller att de är benägna att köpa mer vid varje tillfälle. Att öka det genomsnittliga ordervärdet är en central strategi för att öka den totala inkomsten från varje kund.

Kundens livslängd

Detta refererar till den tidsperiod en kund förväntas vara aktiv och göra affärer med företaget. En längre kundlivslängd innebär större möjligheter för återkommande affärer och ökad kundlojalitet. För att uppskatta kundens livslängd analyserar företag historiska data och kundbeteendemönster. Längre kundrelationer är ofta mer värdefulla och företag strävar efter att förlänga denna tid genom olika kundvårds- och retentionsprogram.


Kostnader för att betjäna kunden

Dessa är de totala kostnaderna som är förknippade med att förvärva och underhålla en kundrelation. Dessa kostnader inkluderar marknadsföring, försäljning, distribution, support och andra relaterade utgifter. Att förstå dessa kostnader är kritiskt för att beräkna den faktiska lönsamheten hos en kund. Genom att minska dessa kostnader, eller effektivisera processer för kundhantering, kan företag öka sin nettolönsamhet per kund.

Diskonteringsränta

Denna ränta används för att räkna om framtida kassaflöden till deras nuvärde, vilket ger en mer realistisk bild av kundens faktiska värde över tid. Diskonteringsräntan tar hänsyn till tidens värde av pengar, vilket är viktigt eftersom en krona idag är mer värd än en krona i framtiden. Genom att tillämpa en diskonteringsränta kan företag mer korrekt beräkna nuvärdet av de framtida inkomster som en kund förväntas generera


Vad är ett bra CLV

För att bedöma ett bra Customer Lifetime Value bör man ta hänsyn till flera faktorer. Det inkluderar kundens lojalitet, genomsnittlig köphistorik och kostnad för att attrahera och behålla kunder.

Ett högt CLV indikerar att kunderna är lojala och genererar mer intäkter över en längre tid. Däremot kan ett för högt CLV tyda på att företaget inte investerar tillräckligt i marknadsföring för att nå nya kunder. En balanserad och branschspecifik CLV är att föredra för att maximera intäkter och hållbarhet för företaget.


Hur förbättrar man CLV

När det gäller att förbättra företagets Customer Lifetime Value finns det flera strategier som kan hjälpa till att öka värdet av varje kund. I denna sektion kommer vi att utforska fem olika tillvägagångssätt som företag kan använda för att förbättra sitt CLV. 

Från att fokusera på kundbevarande till att erbjuda personliga upplevelser och uppmuntra till rekommendationer kommer vi att undersöka hur varje strategi kan bidra till att stärka företagets relation med sina kunder och öka deras livstidsvärde.


Fokusera på kundbevarande

För att förbättra Customer Lifetime Value är kundbevarande en kritisk komponent för företag. Detta kan uppnås genom att skapa en personlig koppling med kunder genom skräddarsydda produkter och tjänster, bygga lojalitet med exklusiva erbjudanden eller rabatter för återkommande kunder, engagera kunder genom att erbjuda en positiv köpupplevelse och enkel köpprocess, samt lyssna på och agera utifrån kundfeedback för att förbättra produkter och tjänster.

Skapa en personlig koppling

Det är viktigt att se varje kund som unik och erbjuda skräddarsydda produkter eller tjänster. Genom att anpassa kundupplevelsen kan företag visa att de värderar sina kunder och förstår deras specifika behov. Detta kan leda till ökad kundnöjdhet och stärkt kundrelation.


Bygg lojalitet

Återkommande kunder är en värdefull tillgång. Genom att belöna deras lojalitet med exklusiva erbjudanden eller rabatter, kan företag uppmuntra fortsatt engagemang och köp. Denna strategi bidrar till att kunderna känner sig uppskattade och mer benägna att fortsätta göra affärer med företaget.


Engagera kunder

En positiv kundupplevelse är avgörande för att locka och behålla kunder. Detta inkluderar allt från första kontakten till efter köpet. En smidig och problemfri köpprocess kan göra en stor skillnad för kundens uppfattning av företaget och dess varumärke.


Lyssna på kundfeedback

Att aktivt söka och lyssna på kundfeedback är avgörande för att förstå kundernas behov och önskemål. Genom att agera på denna feedback kan företag förbättra sina produkter och tjänster, vilket inte bara möter kundernas förväntningar utan också förstärker deras förtroende och lojalitet till varumärket.


Fakta!
Enligt en studie utförd av Harvard Business Review kan en ökning av kundretentionen med 5% öka vinsten med upp till 95%.


Erbjud personliga upplevelser

För att ge kunderna personliga upplevelser, kan företag vidta flera åtgärder. Det börjar med att anpassa kommunikationen, som att skapa en personlig dialog och använda kundernas namn i e-postmeddelanden, samt att skräddarsy erbjudanden baserat på deras köphistorik. Att samla in och analysera data om kundernas preferenser och beteenden är också avgörande för att kunna skapa mer relevanta och personliga erbjudanden.

Dessutom kan företag bygga upp individuella kundprofiler som innehåller detaljer om kundernas preferenser, intressen och köpbeteende, vilket möjliggör ännu mer målinriktad och personlig marknadsföring. Slutligen är det viktigt att erbjuda skräddarsydda produkter eller tjänster, som är utvecklade för att passa varje kunds specifika behov och önskemål. Genom dessa steg kan företag förbättra kundupplevelsen och skapa starkare kundrelationer.


Sälja mer och korsförsälja till befintliga kunder

För att effektivisera försäljningen och maximera korsförsäljning, bör företag först och främst förstå sina kunders unika behov och preferenser. Detta möjliggör skräddarsydda produktrekommendationer som verkligen resonanserar med kundens önskemål. 

Att analysera kunddata och tidigare köpbeteenden är avgörande för att utforma personliga erbjudanden och riktade kampanjer som känns relevanta för varje individ. Ett väl utformat lojalitetsprogram kan vara nyckeln till att fördjupa kundrelationer, belöna lojalitet och stimulera till upprepade köp. 

Dessutom är korsförsäljning ett effektivt sätt att öka köpvolymen genom att föreslå kompletterande produkter eller tjänster som kunderna kanske inte känner till. Kommunikation är också viktigt; regelbunden och personligt anpassad marknadsföring, som nyhetsbrev, hjälper till att hålla varumärket top-of-mind.


Förbättra kundservice

För att förhöja kundens livstidsvärde och kultivera lojalitet är det essentiellt att höja standarden på kundservicen. Nyckelåtgärder inkluderar att säkerställa att kundtjänstrepresentanterna är noggrant tränade i konsten att ge förstklassig service och hantera problem på ett effektivt sätt. 

Det är även viktigt att snabba upp svartider och vara tillgängliga när kunden behöver det, genom att integrera fler kommunikationsvägar som livechatt och sociala medieplattformar. En personligt anpassad kundservice, där varje interaktion är skräddarsydd för att möta individuella behov och preferenser, kan göra en avsevärd skillnad. 

Ser man till att regelbundet utforska och anpassa sig efter kundens förväntningar, kan tjänster ständigt utvecklas och förbättras. Att etablera ett robust system för hantering av kundåterkoppling och klagomål är också kritiskt, där uppföljning för att säkerställa problemens lösning är en del av en kontinuerlig förbättringsprocess. Dessa steg lägger grunden för en förbättrad kundservice som i sin tur stimulerar ökat värdeskapande och kundnöjdhet.


Fakta!
Undersökningar visar att 70% av konsumenterna är villiga att betala mer för en bättre kundservice.


Uppmuntra till rekommendationer

För att öka rekommendationer och förbättra företagets Customer Lifetime Value finns det flera viktiga åtgärder att vidta. Först och främst bör företag skapa en positiv kundupplevelse genom att erbjuda produkter och tjänster av hög kvalitet. Det är också viktigt att bygga starka relationer med befintliga kunder genom att vara lyhörd för deras behov och önskemål. Ett effektivt sätt att främja rekommendationer är att implementera ett lojalitetsprogram som belönar kunder för att rekommendera företaget till andra.

Att be om och samla in kundrecensioner och referenser är också en strategi som kan användas i marknadsföring för att öka förtroendet. Slutligen kan användningen av sociala medier och andra digitala plattformar göra det enklare för kunder att dela sina positiva erfarenheter med andra, vilket kan leda till ytterligare rekommendationer och förbättrad kundlojalitet.


Begränsningarna

Trots sin användbarhet som en nyckeltal har användningen av Customer Lifetime Value för att mäta företagets framgång sina begränsningar. I detta avsnitt kommer vi att utforska de potentiella begränsningarna vid användning av CLV som en KPI. 

Dessa inkluderar utmaningarna med att förutsäga framtida beteende, felaktigheter i data och påverkan av varierande kundsegment på CLV-beräkningar. Förstår man dessa begränsningar kan vi fatta mer informerade beslut när vi använder CLV som en KPI för vårt företag.


Svårigheter att förutsäga framtida beteende

Att använda Customer Lifetime Value som en Key Performance Indicator (KPI) för att förutsäga framtida kundbeteenden kan vara utmanande. För att hantera dessa svårigheter bör företag först och främst samla in och analysera historisk data. Genom att identifiera trender och mönster i denna data kan man få en bättre förståelse för kundbeteenden. Användandet av prediktiva analysverktyg är också viktigt, då dessa verktyg kan göra prognoser baserade på befintlig kunddata.

Det är även kritiskt att ta hänsyn till marknadsförändringar och konkurrensmiljön när man gör dessa prognoser, eftersom dessa faktorer kan påverka kundbeteenden. Slutligen är det avgörande att regelbundet utvärdera och justera prognosmodellerna för att förbättra deras precision och träffsäkerhet. Genom att följa dessa steg kan företag minska svårigheterna med att förutsäga framtida beteenden och skapa en mer tillförlitlig CLV som KPI.


Felaktigheter i data

Att hantera och korrigera felaktigheter i data är avgörande för att effektivt använda Customer Lifetime Value som en Key Performance Indicator (KPI). För att säkerställa noggrannheten i CLV-beräkningar bör företag först regelbundet granska sina datakällor för att identifiera eventuella felaktigheter. Det är också viktigt att implementera processer för datavalidering och rengöring som kan korrigera felaktiga data.

Användandet av statistiska metoder, som outlier-analys och avvikelsekontroller, är också viktigt för att upptäcka och åtgärda ovanliga avvikelser i datamängden. Detta kräver pålitliga system för datainsamling och databehandling. Regelbundna kontroller och revisioner av datakvalitet är nödvändiga för att upprätthålla och säkerställa datans tillförlitlighet. Att ha robusta processer och system, samt att involvera olika intressenter från marknadsföring, försäljning och IT, är avgörande för att data ska vara korrekt och användbar för att beräkna och utvärdera CLV.


Varierande kundsegment

För företag är det viktigt att förstå att kundsegment kan variera, vilket påverkar beräkningen av Customer Lifetime Value. Skillnader i köpbeteende, preferenser och lojalitet bland olika kundsegment kan leda till variationer i lönsamhet. För att effektivt hantera detta bör företag analysera och segmentera sin kundbas för att identifiera specifika mönster och beteenden. Det är avgörande att skapa strategier och anpassade erbjudanden för de olika kundsegmenten för att maximera CLV och öka lönsamheten.

Företag bör också utveckla specifika marknadsföringsstrategier som fokuserar på de olika kundsegmenten, vilket förbättrar kundengagemang och lojalitet. Dataanalys spelar en nyckelroll i att identifiera möjligheter för att anpassa produkter och tjänster till de olika segmenten. Skräddarsydda kampanjer och erbjudanden är effektiva för att attrahera och behålla dessa segment. Att erbjuda en personlig och anpassad service bidrar till en positiv kundupplevelse för varje segment. Slutligen är det viktigt att implementera feedback- och utvärderingssystem för att kontinuerligt övervaka och förbättra relationen med de olika kundsegmenten.


Spåra och övervaka

Att spåra och övervaka kundens Customer Lifetime Value är avgörande för företag som vill maximera sin lönsamhet och kundnöjdhet. Det finns olika sätt att göra detta, men vanliga metoder inkluderar användning av kundrelationhanteringsprogramvara (CRM), genomförande av kundundersökningar och analys av köphistorik och beteende. 

Låt oss gå in i mer detalj om var och en av dessa metoder för att upptäcka hur de kan hjälpa företag att förstå och förbättra sin CLV.


Använd CRM-system

Att använda CRM-system, är avgörande för att kartlägga och förvalta värdet av kundrelationer över tid. Tack vare CRM-systemens förmåga att centralisera kunddata blir det möjligt för företag att få en heltäckande vy av sina kunder. Denna information blir sedan grunden för att noggrant analysera kundens köphistorik och beteende, vilket i sin tur avslöjar värdefulla mönster och trender som kan vägleda framtida affärsbeslut. 

Dessutom möjliggör CRM skapandet av djupt personifierade marknadsföringskampanjer som resonerar med individuella kundbehov och preferenser, vilket ökar relevansen och effektiviteten i kommunikationen. Ett väl använt CRM-system underlättar även för företag att upprätthålla en kontinuerlig dialog med kunderna, försäkra sig om deras tillfredsställelse och därigenom öka engagemanget. 


Genomföra kundundersökningar

När företag genomför kundundersökningar får de viktig insikt i kundernas behov och upplevelser. En väl utformad enkät kan samla in värdefull data som används för att identifiera och genomföra förbättringar som förbättrar kundupplevelsen och affärsstrategierna. För att göra detta effektivt bör företag först identifiera syftet med undersökningen, som att få feedback om en produkt eller förstå kundens köpbeslut.

När enkäten designas är det viktigt att ställa relevanta, lätta och begripliga frågor, och inkludera både öppna och slutna frågor för att få en mångsidig förståelse för kundens åsikter och upplevelser. Datainsamling kan ske via e-post, onlineformulär eller direkt interaktion, där man uppmuntrar ärliga och detaljerade svar. Efter insamling av data följer en process av analys och tolkning för att identifiera mönster, trender och områden för förbättring.

Slutligen bör åtgärder vidtas baserat på resultaten för att förbättra kundupplevelsen, produktkvaliteten eller kundtjänsten, och dessa resultat bör kommuniceras internt för att främja medvetenhet och förändring.

Som ett exempel
, ett företag som genomförde en kundundersökning upptäckte att kunder var missnöjda med långa svarstider från kundtjänsten. Med dessa insikter förbättrade företaget sin kundsupportprocess, vilket ledde till snabbare svarstider, ökad kundnöjdhet, bibehållen kundbas och ökad försäljning.


Analysera köphistorik och beteende

För att förstå och förbättra Customer Lifetime Value är det viktigt för företag att analysera köphistorik och beteende. Studera tidigare köp, preferenser och beteenden hos kunder för att få värdefull insikt för att anpassa sin marknadsföring och försäljningsstrategi.

Identifiera vilka produkter och tjänster kunderna är mest intresserade av och vilka kanaler de föredrar så kan man skapa mer effektiva kampanjer och erbjudanden. Detta kan bidra till att öka försäljningen och maximera CLV.


Sammanfattning

Customer Lifetime Value är ett avgörande KPI som mäter den totala intäkten en kund genererar under sin relationstid med ett företag. Det beräknas genom att multiplicera genomsnittligt köpvärde med köpfrekvens och kundens livslängd. 

CLV påverkas av faktorer som produktkvalitet och kundnöjdhet, och ger insikter för att förbättra kundbevarande och lönsamhet. Ett CLV som överstiger kundförvärvskostnaden anses vara bra, och det bör mätas regelbundet för att informera strategiska beslut.


Frågor och svar


Vad är Customer Lifetime Value, varför är det viktigt

CLV är ett mått på den totala värdet av en kund under hela sin relation med ett företag. Det är viktigt eftersom det hjälper företag att förstå lönsamheten av långsiktiga kundrelationer


Hur beräknar man CLV

CLV beräknas ofta genom att kombinera genomsnittligt köpvärde, köpfrekvens och genomsnittlig kundlivslängd. Det finns olika modeller och metoder för att beräkna CLV, beroende på företagets behov och tillgängliga data


Vilken roll spelar CLV i företagets beslutsprocess

CLV används för att styra strategiska beslut som rör marknadsföring, försäljning, kundservice och produktutveckling. Det hjälper företag att allokerar resurser effektivt för att maximera lönsamheten


Hur kan man öka en kunds CLV

För att öka CLV kan företag fokusera på att förbättra kundnöjdhet, öka kundlojaliteten, uppmuntra återkommande affärer och tillhandahålla högkvalitativa produkter eller tjänster


Hur skiljer sig CLV från andra KPI:er

Till skillnad från andra KPI:er som fokuserar på korta prestationer (som kvartalsförsäljning), mäter CLV långsiktig lönsamhet och kundrelationens värde över tid


Vilka utmaningar finns med att använda CLV som KPI

Utmaningar inkluderar svårigheter med att samla in noggrann och relevant data, behovet av att förutse framtida kundbeteenden och hanteringen av förändringar i kundpreferenser och marknadsförhållanden


Kan CLV användas i alla typer av företag

Medan CLV är mycket användbar i många branscher, kan dess relevans och tillämpning variera beroende på företagets affärsmodell och kundbasens karaktär